• گزارش پنجمین دوره تربیت مربی-بخش پنجم

   مبانی تربیت دینی، مهارت پرورش تفکر، ارتباط با نوجوان سرکار خانم ادیب، به تعریف دقیق از تربیت، تعیین مسیر تربیت و نحوه ی اصلاح دیگران پرداختند. ایشان ارزش نهادن به شخصیت خود را بعنوان محرکی برای دوری از بدی ها عنوان کرده و مسیر هدایت دیگران را در اصلاح و هدایت خودِ فرد دانستند؛ یعنی […]

  • گزارش پنجمین دوره تربیت مربی-بخش چهارم

   سرکار خانم غیبی دربارۀ سه دورۀ اول زندگی که هرکدام هفت سال هستند صحبت کردند. ایشان نکات شاخص تربیتی را در این سه مرحله، که در آن‌ها باید به ترتیب و بر طبق روایات با فرزند مانند امیر، عبد و وزیر رفتار نمود، عنوان کردند.

  • گزارش پنجمین دوره تربیت مربی-بخش سوم

   ضرورت جهاد فرهنگی و طرح درس نویسی سرکار خانم پاپی نژاد با ارائه تعاریفی از جهاد و فرهنگ و تبیین الویت ها و شاخص های انتخاب در زندگی، ضرورت جهاد فرهنگی را تبیین نمودند و به معرفی کارهای عام المنفعه، سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی پرداختند. در جلسه دوم با توضیح مدل […]