• چه شروع خوبی!

   خیلی باید سرتان را درد بیاورم تا شرح بدهم که ۲۴ ساعت در قطار به ما چه گذشت اما خلاصه اش می کنم.

  • شوق رسیدن…

   من سالها خواسته بودم و خاک نطلبیده بود مرا، اما این بار قسمت این بود راهی شوم!!

  • نماز جماعت!!!

   سحر سوم بود و روز آخری بود که مشهد بودیم واقعا فرصتی نبود و باید به هر ضرب و زوری بود بیدار می شدیم.