• فراخوان ثبت نام اردوی جهادی

    شور زندگی یکبار دیگر مردمان را به خرمشهر کشانده است.شاید آنان درنیابند اما…شهر در پناه شهداست و این را بر لوح محفوظ آب نگاشته اند…!

  • سی مرغِ عشق…!

    سی مرغ به قصد قاف، هنگامه ی پرواز گرفتند؛
    و قاف حرف آخر عشق بود…
    ما امّا در عین عاشقی مانده بودیم…!