• سی مرغِ عشق…!

    سی مرغ به قصد قاف، هنگامه ی پرواز گرفتند؛
    و قاف حرف آخر عشق بود…
    ما امّا در عین عاشقی مانده بودیم…!